Koronaviruset

Hospitalet er i grønn beredskap i forbindelse med koronavirus og Covid-19

På denne siden finner du informasjon om koronasituasjonen ved MHH. Enten du er pasient, pårørende, ansatt, student, innleid personell, leverandør eller samarbeidende helsepersonell vil du finne relevant informasjon på denne siden.

Siden oppdateres fortløpende og ble sist oppdatert 18. september kl. 16:36.

Informasjon til pasienter og besøkende

Tilnærmet normal pasientaktivitet

Hospitalet har gradvis trappet opp planlagt pasientaktivitet og nærmer oss tilnærmet normal aktivitet, med polikliniske avtaler og operasjoner. Hospitalet viderefører strenge rutiner for smittevern og å følger nasjonale råd og føringer. 

Kapasiteten til klinikkene kan endre seg på kort tid avhengig av utviklingen av pandemien, tiltak og avtale med Vestre Viken HF.   


Trygt å møte til timen din

Hospitalet oppfordrer alle som får satt opp timeavtale om å møte opp på timen sin, dersom de er friske og ikke er i karantene. Det skal være trygt å være pasient ved hospitalet. Det er innført gode tiltak for å redusere smitte.

Av hensyn til andre pasienter på venteliste er det viktig at du som får oppsatt time møter til timen din. Dersom timen ikke passer, du er syk eller er i karantene er det viktig at du tar kontakt med oss så raskt som mulig for å gi beskjed.

Pasienter med revmatisk sykdom


Telefonkonsultasjon

Klinikkene kan tilby telefonkonsultasjon i enkelte tilfeller, der fysisk oppmøte ikke er nødvendig eller mulig.


Hva du skal gjøre ved påvist eller mistanke om smitte av koronavirus (Covid-19)

 • Ikke møt på behandlingssted, hold deg hjemme

  Hvis du er, eller tror du eller noen i din husstand kan være smittet av Covid-19, skal du ikke møte opp på sykehus eller andre behandlingssteder.
 • Avbestill eller endre timer du ikke kan møte opp til

  Kan du ikke møte til avtalt time ved ett av våre behandlingssteder må du ringe avdelingen og avlyse eller endre timen din. Nummeret finner du i innkallingsbrevet ditt eller du kan ringe sentralbordet og be om å bli satt over til avdelingen.
 • Ring fastlegen din for oppfølging dersom du er syk

  Er du syk eller ønsker å testes for koronaviruset kan du ringe fastlegen din for å avtale mulig testing og henvisning m.m. Får du ikke tak i fastlegen din kan du kontakte hjemkommunen din eller lokal legevakt.  
 • Er du veldig eller akutt syk

  Er du veldig syk kan du ringe legevaktnummeret: 116 117. Er du akutt syk og trenger øyeblikkelig hjelp, ring 113. Du skal ikke ringe 113 for spørsmål rundt koronavirus. 113 er reservert for akutt nødhjelp.
 • Spørsmål om koronaviruset

  Har du spørsmål om koronavirus som du ikke finner svar til på nett kan du ringe Helsedirektoratets informasjonstelefon: 815 55 015. Du kan lese mer om rutiner og status på FHI sine nettsider: www.fhi.no eller på helsenorge.no.


Pasienter som er frisk og som ikke er i karantene

Pasienter som ikke har luftveissymptomer og som ikke er i karantene, kan møte opp til timen som planlagt. Hvis det blir endringer eller vi må forskyve en time så tar vi kontakt med deg.


Pasienter som er i karantene pga. reise eller "nærkontakt"

Du kan bli pålagt karantene på grunn reise i visse land/regioner eller på grunn av "nærkontakt" med påvist smitte. Definisjon av "nærkontakt" og oppdaterte oversikt over land/regioner medfører karanteneplikt finner du på fhi.no. Alle som blir definert som nærkontakter er fra 12. august omfattet av karanteneplikt. Karantenereglene gjelder uavhengig om du har symptomer eller ikke.

Vi ber om at disse pasienter som er i karantene ikke oppsøker hospitalet frem til karanteneperioden er over. Er du usikker på om du kan møte opp til timen din ber vi deg ta kontakt med oss for å avklare.


Pasient og pårørende

Som hovedregel er det kun pasienter med planlagt time som får besøke hospitalet. Pasienter som trenger ledsager/assistanse, barn inntil 18 år får ha med én pårørende inn (så fremt de ikke har luftveissyndromer og ikke er omfattet av karanteneplikt). Pårørende og ledsager må avtale med avdelingen i forkant, senest dagen før og før helgen dersom du ønsker å møte opp på en mandag.

Forutsetninger for besøk

For å unngå unødig smittespredning har hospitalet strenge regler for besøk av pårørende og ledsagere. Det er viktig at du respekterer reglene vi har for besøk:

 • Du må avtale med avdelingen senest dagen før du kommer. Du skal ikke møte opp uten avtale.
 • Du kan ikke besøke hospitalet når du er i pålagt karantene eller isolasjon.
 • Du kan ikke besøke hospitalet før 10 dager etter hjemkomst fra utlandet. Det gjelder alle land og regioner, selv om de ikke er "røde". Dersom du har testet deg skal du ikke møte opp før negativt prøvesvar foreligger.
 • Du må gjennom adgangskontroll og smittekartlegges hver gang du besøker hospitalet.
 • Utfør håndhygiene når du kommer og når du forlater sykehuset.
 • Hold avstand til ansatte og pasienter. 2 meter der det er mulig, minst 1 meter.Adgangskontroll

Transport og midlertidig dekking av reise

Kan du kjøre selv, eller bli kjørt til behandling, oppfordrer Pasientreiser deg til å gjøre det. Hvis du kjører selv eller blir kjørt til behandling, får du nå dekket tilleggsutgifter, som parkering, bom og bilferge. Dette er en midlertidig endring som følge av koronaviruset, og gjelder for alle reiser over 10 kilometer hver vei.

Informasjon til ansatte, studenter og innleie

Ansatte ved MHH følger råd og anbefalinger fra helsemyndighetene og folkehelseinstituttet. Retningslinjene gjelder også for studenter/lærlinger, hospitanter, innleid personell og lignende.

Ansatte finner informasjon om råd, retningslinjer og prosedyrer på hospitalet sin intranettside

Reiseråd og karantenekrav

Karanteneregler og råd for smittevern ved reise oppdateres fortløpende, og før en eventuell utenlandsreise er det viktig at du setter deg inn i gjeldende regler. Utenriksdepartementet fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Det er utarbeidet egne retningslinjer for ansatte i Helse Sør-Øst.

Se oppdatert informasjon på regjeringens nettsider:

https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/reiseinformasjon/korona_info/id2691821

Se oppdatert kart fra FHI med status for de ulike landene:

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/reiserad-knyttet-til-nytt-koronavirus-coronavirus/?term=&h=1

Felles anbefalinger for sykehusansatte i de fire helseregionene:

 1. På bakgrunn av myndighetenes veiledning til de nye reiserådene har ledelsen i foretaksgruppene blitt enige om følgende anbefalinger til helsepersonell og andre ansatte som vurderer utenlandsreiser i sommerferien:
  Helseministeren anbefaler generelt å ta ferie i Norge i år. Vi slutter oss til denne anbefalingen.
 2. All reiseaktivitet til land/områder med lav smitterisiko («grønne» land/områder som er unntatt karanteneplikt), skjer på eget ansvar. Under de rådende forhold ber arbeidsgiver om at alle ansatte nøye vurderer både behovet for å reise og hvilke forholdsregler man bør ta når man velger å reise til de enkelte land/områder.
 3. Reiser til land/områder med forhøyet smitterisiko («røde» land/områder med karanteneplikt) frarådes. Dersom ansatte likevel mener at de har viktige grunner for å reise til slike land/områder, ber vi om at reisen først drøftes med nærmeste leder.
 4. Hvis ansatte velger å reise til «røde» land/områder med karanteneplikt, ber vi om at de på forhånd redegjøre for hvordan karantenetiden vil bli gjennomført slik at plikter og ansvar i arbeidsforholdet ikke rammes unødig. Karantenetiden er i dag på ti dager.
 5. Karantenetiden skal primært planlegges som en del av feriefraværet. Dersom karantenetiden ikke inngår i det avtalte feriefraværet, må ansatte gå i karantene uten lønn (ulønnet permisjon). Det er reiserådene på utreisetidspunktet som er avgjørende for dette, det vil si at det gjelder reiser til «røde» land/områder på utreisetidspunktet.
 6. Hvis ansatte får luftveissymptomer etter en reise, innenlands eller utenlands, skal de testes for Sars-CoV-2 og holde seg hjemme til de er symptomfrie. Det oppfordres til testing selv ved milde symptomer eller vag mistanke om smitte.
 7. Ansatte bes informere arbeidsgiver dersom de har vært på reise i land som ikke er omfattet av karanteneplikt («grønne» eller «gule» land/områder) i løpet av siste 10 dager før de skal tilbake i jobb. Disse ansatte skal som hovedregel testes for Sars-CoV-2 før oppstart i jobb - dette gjelder også dersom man har vært på «grensehandel» i eventuelt «grønne regioner» i Sverige som åpnes.
Oversikt over grønne, gule og røde land finner du på Folkehelseinstituttets nettstedDu finner hele dokumentet med nye reiseråd i forbindelse med koronapandemien herDu finner Folkehelseinstituttets anbefaling for spesialisthelsetjenesten herDu kan følge med på Utenriksdepartementets info om reiser og koronavirusDu kan lese mer om reiseråd på helsenorge.noPå Helsedirekoratets nettsted kan du lese mer om karantenekravene i forbindelse med koronapandemienPå lovdata.no kan du lese forskriften om karantene for innreisende til Norge


Har du vært på utenlandsreise de siste 10 dager?

Har du vært i et land område som var eller ble «rødt» eller «skravert» under reisen din har du karanteneplikt i 10 dager etter hjemkomst. Du skal ikke møte på jobb før karanteneperioden er over.

Har du reist i «grønt» eller «gult» land/område utenfor Norge i løpet av de siste 10 dager skal du testes, og skal ikke gå inn på sykehuset før negativ test foreligger. Les mer om testing under symptomer og testing av ansatte

Oversikt over grønne, gule og røde land finner du på Folkehelseinstituttets nettstedLes mer om testrutine for ansatte på intranett

Har du vært i nærkontakt med smitte?

Fra 12. august ble karantenereglene endret igjen. Karanteneplikten vil igjen gjelde for alle som har hatt nærkontakt med en smittet person, og ikke bare hustandsmedlemmer. Du kan også bli pålagt karantene på grunn av innreise til Norge fra ulike regioner/områder.

Les definisjon av tilfelle og nærkontakt (fhi.no)Les mer om hjemmekarantene og isolasjon (fhi.no)

Skal du komme på jobb hvis andre i husstanden er i karantene?

Ansatte med familiemedlemmer i karantene skal komme på jobb som vanlig, selv om et husstandsmedlem har luftveisinfeksjon som ikke er testet for covid-19. Dette gjelder også helsepersonell.

Symptomer og testing av ansatte

Alle ansatte med symptomer skal testes

Alle ansatte med luftveissymptomer skal testes og holde seg hjemme. Det gjelder også hvis du har lette symptomer som for eksempel forkjølelse eller vondt i halsen. Les mer om typiske symptomer på fhi.no. Hold deg hjemme til du har mottatt negativt testresultat, og minimum ett døgn ett døgn etter at du er blitt symptomfri.

Hustandsmedlemmer er ikke i karantene, men skal være oppmerksom

Dine husstandsmedlemmer kan leve som vanlig og trenger ikke å være i karantene selv om du har symptomer, men de bør være ekstra oppmerksomme på egne symptomer. Hvis de får symptomer på luftveisinfeksjon, bør de selv holde seg hjemme til ett døgn etter symptomfrihet.

Testtilbud for ansatte på MHH

Ansatte har tilbud om å bli testet lokalt på MHH. Det er et tilbud til deg som ansatt, men du kan også henvende deg til din fastlege eller hjemkommune for testing, hvis det er mer praktisk.

Ansatte som skal teste seg skal kontakte sin nærmeste leder som melder den ansatte til testing ved laboratoriet. Den ansatte kan ikke møte for testing uten at nærmeste leder har avtalt dette med laboratoriet.

Testing foregår utenfor ambulanseinngangen i et eget test-telt, kl. 09.00 hver morgen, mandag til fredag. Etter testing skal den ansatte dra hjem og vente til testen er negativ og frisk før de kan dra tilbake på jobb.

Tester du positivt skal du melde i fra til nærmeste leder og hygienesykepleier.

Ansatte om har økt risiko for alvorlig forløp

Råd til helsepersonell som selv kan ha økt risiko for alvorlig forløp

Arrangementer og møter

Helsedirektoratet har med hjemmel i smittevernloven § 4-1 andre ledd vedtatt en rekke forbud og restriksjoner ved arrangementer. Alle arrangementer i regi av MHH skal følge krav og restriksjoner satt av helsemyndighetene. Hospitalet anbefaler at nødvendige arrangementer har så få deltakere som mulig.

Behovet for deltakelse på større arrangementer, særlig der hvor nøkkelpersonell i helsetjenesten samles, bør vurderes nøye opp mot den risiko det utgjør for beredskapen.

Krav og retningslinjer ved arrangementer finner ansatte på helsedirektoratet og folkehelseinstituttet sine nettsider. Her finner du også informasjon om gode råd og tiltak ved arrangementer, møter og andre samlinger av grupper og mennesker.

Krav til arrangementer, grupperstørrelser og avstand (helsedirektoratet.no) Spørsmål og svar om arrangementer (regjeringen.no) Anbefalinger og krav ved arrangementer, samlinger og aktiviteter (fhi.no) Planlegging og risikovurdering ved arrangementer (fhi.no)

Ved møter eller arrangementer på sykehuset med eksterne deltakere skal de gå igjennom adgangskontroll på lik linje med pasienter og andre besøkende.

Prosedyrer og rutiner

Du finner en oversikt over prosedyrer knyttet til hygiene og smittevern på intranettsiden

Intranett - Coronaviruset (Covid-19)

Prosedyrer knyttet til hygiene og smittevern finner du i EK-håndboken under kapittel F22 Hygiene.

Informasjon til Leverandører

Vi ber om at våre leverandører til enhver tid forholder seg til helsemyndighetenes anbefalinger på Folkehelseinstituttet og Helsenorge sine nettsider:

https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/https://helsenorge.no/koronavirus

Retningslinjer for leverandører

Leverandører skal ikke besøke hospitalet dersom de: 1) har luftveissymptomer 2) er under testing for Covid-19, 3) er i karantene. Informasjon om hva du skal gjøre dersom du har symptomer, testes eller er i karantene og isolasjon finner du i veilederen på fhi.no.

Leverandører og andre som har vært i «grønne» eller «gule» land/regioner i løpet av de siste 10 dager skal ikke komme inn på hospitalet før 10 dager etter hjemkomst. Om det er strengt nødvendig skal leverandører og andre bruke munnbind inne på hosptalet. Leverandører skal ha færrest mulige kontaktpunkter og følges av våre ansatte.

Leverandører må på lik linje med pasienter svare på spørsmål i adgangskontroll.

Informasjon til Media

Oppdatering om koronasituasjonen ved MHH

Tall oppdatert 14.09.2020

 • Antall innlagte pasienter med Covid-19-smitte: 0
 • Antall polikliniske pasienter med Covid-19-smitte hittil: 2
 • Antall ansatte smittet: 0
 • Antall smittede ansatte hittil: 0
 • Antall ansatte i karantene: 2

Beredskapsnivåer ved MHH

I tillegg til normal drift benytter hospitalet tre beredskapsnivåer: grønn, gul og rød. Beredskapsnivåene er i tråd med nasjonale og regionale helseberedskapsplaner.

Grønn beredskap

Hospitalet går i grønn beredskap i spesielle situasjoner der det i begrenset grad er behov for ekstra ressurser. Ved grønn beredskap etablerer hospitalet en beredskapsledelse og enkelt funksjoner kan forsterkes.

Gul beredskap

Hospitalet går i gul beredskap dersom det foreligger en fare for at en uønsket, alvorlig hendelse kan inntreffe og det er usikker om normale ressurser strekker til eller må benyttes til andre formål. I gul beredskap vurderer beredskapsledelsen om det skal mobiliseres i begrenset omfang ekstra ressurser.

Rød beredskap

Hospitalet går i rød beredskap når en alvorlig uønsket hendelse, krise eller katastrofe inntreffer og ressursene ikke strekker til eller må benyttes til andre formål. Beredskapsledelse etableres, mobilisering av betydelige ressurser og omlegging av drift.

Koronarelaterte nyhetssaker

Fant du det du lette etter?