HELSENORGE

Bassengaktiviteter i regi av hospitalet avvikles

Styret ved Martina Hansens Hospital har bestemt at hospitalet permanent skal stenge ned sin drift av bassenget. Hospitalet er i prosess med å se på muligheter for utleie av bassengarealet til ekstern leverandør.

​Midlertidig nedstengt under koronapandemien

Da koronapandemien startet i mars 2020 ble bassenget midlertidig nedstengt som følge av smittevernhensyn. I perioden bassenget var nedstengt utførte hospitalet en evaluering av bassengdriften. 

Evaluering av bassengdriften i forhold til pasienttilbudet

I tråd med oppdrag fra oppdragsgiver Helse Sør-Øst skal hospitalet bruke sine midler til utvikling av pasienttilbudet i spesialisthelsetjenesten. Bassengtilbud er underlagt primærhelsetjenesten (kommunen) og faller derfor utenfor denne tjenesten. 

Evalueringen viste en stor økonomisk belastning av å drive et varmtvannsbasseng og at kostnadene ved videre drift og vedlikehold av bassenget vil gå ut over kjernevirksomheten til hospitalet (pasientbehandlingen). 

Før styret vedtok sin beslutning om å permanent avvikle bassengdrift i regi av hospitalet var saken til høring hos berørte pasientforeninger, brukerutvalget, arbeidstakerorganisasjoner, leietager av bassenget og kommunene Asker og Bærum. 

Mulighet for utleie av bassengareal

Hospitalet har startet prosessen med å se på mulighet for å leie ut bassengarealet slik at bassenget kan driftes av en ekstern leverandør. 

Det er ingen garanti for at bassengaktiviteten ved en eventuell utleie vil ivareta brukergruppene som benyttet treningstilbudet til hospitalet, men aktuell aktør ønsker å legge til rette for dette, så fremt det er mulig. 

Utleie av bassenget vil bli avklart i løpet av 2021. En eventuell leieavtale vil være tidsbegrenset i ett til to år inntil Hospitalet har avklart hva arealet skal brukes til i et lengre perspektiv. ​