HELSENORGE

Verdens miljødag 5. juni

5. juni er verdens miljødag. Årets tema er biologisk mangfold og oppfordrer oss alle til å tenke igjennom hvordan dagens samfunn og økonomiske systemer påvirker naturen og alt som lever i den.

​Time for Nature

Kampanjen «Time for Nature» har fokus på naturmangfold. Mennesker er avhengig av et bærekraftig naturmangfold for å overleve på jorden. Slik verden er nå står vi ovenfor en stor utfordring med økende tap av dyre- og plantearter og naturverdier, på grunn av menneskelig aktivitet. Dersom vi mister naturmangfoldet vil det hindre økosystemtjenester som ofte blir tatt for gitt.


Spesialisthelsetjenesten er med på å belaste miljøet gjennom forbruk av vann og energi, innkjøp av legemidler og produkter, og gjennom behandling av avfall. Vi belaster også miljøet gjennom transport av pasienter, pårørende, medarbeider og leverandører. Vi påvirker også miljøet i måten vi bygger ut nytt eller oppgraderer eksisterende bygg.

Martina Hansens Hospital er nå i sluttfasen i en utbyggingsprosess av et tilbygg som står ferdig i september 2020. Hospitalet har hatt et miljøoppfølgingsprogram for byggeprosjektet hvor miljøfokuset har gått på valg av materialer, kildesortering på byggeplassen i byggefasen. Og når bygget står ferdig blir det et miljøriktig hus med moderne  energioppfølgingssystem.

Spesialisthelsetjenestens rapport for samfunnsansvar

Spesialisthelsetjenesten har et stort samfunnsansvar. Ikke bare i rollen som behandler, men i rollen å beskytte miljøet og klimaet i størst mulig grad. Spesialisthelsetjenesten har i dag lansert sin rapport for samfunnsansvar. I rapporten kan du lese om tiltakene som settes inn over hele landet.