Tverrfaglig oppfølging av revmatiske sykdommer

Som en del av oppfølgingen av revmatiske sykdommer kan du ved behov bli henvist til en eller flere av faggruppene i tverrfaglig team; sykepleier, fysioterapeut, ergoterapeut, sosionom.

​Oppfølging hos sykepleier

En del av oppfølgingskontrollene vil i starten foregå hos sykepleier. Sykepleieren supplerer legen med nødvendig informasjon om sykdommen, medikamentene og andre relevante tema. For å begrense leddskade, er det ønskelig å slå ned sykdomsaktiviteten raskt. 

For å vurdere sykdomsaktivitet, bruker vi informasjon som du legger inn på data rett før konsultasjonen, samt leddundersøkelse ved sykepleier eller lege.

Oppfølging hos fysioterapeut

Fysioterapeut kartlegger din totale funksjon, hvordan fysisk og psykisk overskudd, muskelstyrke og leddbevegelighet kan bli bedre ved hjelp av fornuftig trening og aktivitet. 

Du vil få råd om aktivitet/trening i forhold til dine interesser, muligheter og funksjonsnivå. Fysioterapeuten kan også bidra med smertelindrende tiltak i form av avspenningsteknikker, varme/kulde, bevegelse eller øvelser.  

Oppfølging hos ergoterapeut

Ergoterapeuten kan bistå med å kartlegge din funksjon i hjem, jobb /skole og fritid med tanke på optimalisering av din funksjonsevne i daglige gjøremål. Ofte handler optimalisering om å finne hensiktsmessige ytre tilretteleggingstiltak.  

Har du smerter/plager i hånd- og fingerledd og/eller problemer med gripestyrke kan ergoterapeuten utvikle et individuelt treningsprogram for å bedre bevegelighet. Du kan også få tilpasset ortoser (støtteskinner) for hånd- og fingerledd med tanke på smertelindring og korrigering av ustabile ledd i hender. 

Du kan få rådgivning innen ergonomi, yrkesvalg og rådgivning ved unormal tretthet.  

Oppfølging hos sosionom

Sosionomen kan bistå med å finne løsninger på utfordringer som oppstår både for deg og dine pårørende i forbindelse med sykdom og behandling. For eksempel kan sosionomen bidra med informasjon, råd og veiledning om skolegang, arbeid, hjemmesituasjon, trygderettigheter, økonomiske forhold og forsikringer. Videre kan du få hjelp til å skrive søknader, og til å opprette kontakt med hjelpeinstanser utenfor sykehuset (NAV, boligkontor, forsikringsselskap med mer). 

Sosionom kan ved behov tilby støttesamtaler om de følelsesmessige reaksjonene sykdom kan føre med seg. 

Sist oppdatert 06.02.2024