HELSENORGE

Brukermedvirkning

Vi ønsker at du som pasient eller pårørende deler dine ønsker, erfaringer og kompetanse i ditt møte med oss. Slik kan vi legge dette til grunn ved valg av behandling og ved videreutvikling av våre tjenester. 

​Sikre at pasienten blir hørt

Brukermedvirkning er et av de beste midlene for å sikre at pasienter og pårørendes stemmer blir hørt, slik at vi kan videreutvikle helsetjenestene våre på best mulig måte for alle pasienter.

Brukermedvirkning er en rettighet

Pasienter og brukere har rett til å medvirke ved gjennomføring av helse- og omsorgstjenester. Rettigheten er lovfestet i Pasient- og brukerrettighetsloven § 3-1.

Mer om brukermedvirkning som en rettighet (helsenorge.no)

Brukerutvalget

Hospitalet har et brukerutvalg bestående av 4 brukerrepresentanter. Utvalget skal ivareta pasienter og pårørende sine interesser, og bidra konstruktivt til å bedre behandlingstilbudet til sykehuset. Brukerutvalget er pasientenes og befolkningens talspersoner inn i sykehuset.

Leder og medlemmer

2018-mhh-bilde-brukerutvalg-4.jpg

Abdurrehman Khan

Leder
Ryggforeningen i Norge og FFO
E-post: khan123nor@gmail.com​ ​

2018-mhh-bilde-brukerutvalg-1.jpg

Grethe S. Berntsen

Medlem
Norsk Revmatikerforbund og FFO
E-post: gsberntsen@gmail.com

2018-mhh-bilde-brukerutvalg-3.jpg

Helga Melvær

Medlem
Norges Fibromyalgiforbund og FFO
20210310_172132.jpg

Tone Ringstad

Medlem
Norsk Revmatikerforbund og FFO​
E-post: ad.tone.ringstad@gmail.com


Oppgaver

Brukerutvalget skal gi råd til ledelsen og styret i saker som er relatert til pasienttilbudet. Brukerutvalget har observatørstatus med møte- og talerett i styremøter.

Utvalget skal delta i plan- og budsjettprosesser og selv ta initiativ til å fremme saker som har betydning for pasienter og pårørende. De skal ikke fremme eller behandle saker som gjelder enkeltpersoner.

Brukerutvalget skal bidra med brukermedvirkning i prosjekter, råd og utvalg.

Kurs for brukerrepresentanter

Det er utarbeidet et nettkurs etter initiativ fra landets regionale helseforetak i samarbeid med Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO), Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO) og Kreftforeningen.

Ta kurset


Fant du det du lette etter?