HELSENORGE

Brukermedvirkning

Vi ønsker at du som pasient eller pårørende deler dine ønsker, erfaringer og kompetanse i ditt møte med oss. Slik kan vi legge dette til grunn ved valg av behandling og ved videreutvikling av våre tjenester. 

​Sikre at pasienten blir hørt

Brukermedvirkning er et av de beste midlene for å sikre at pasienter og pårørendes stemmer blir hørt, slik at vi kan videreutvikle helsetjenestene våre på best mulig måte for alle pasienter.

Brukermedvirkning er en rettighet

Pasienter og brukere har rett til å medvirke ved gjennomføring av helse- og omsorgstjenester. Rettigheten er lovfestet i Pasient- og brukerrettighetsloven § 3-1.

Mer om brukermedvirkning som en rettighet (helsenorge.no)

Brukerutvalget

Hospitalet har et brukerutvalg bestående av 4 brukerrepresentanter. Utvalget skal ivareta pasienter og pårørende sine interesser, og bidra konstruktivt til å bedre behandlingstilbudet til sykehuset. Brukerutvalget er pasientenes og befolkningens talspersoner inn i sykehuset.

Leder og medlemmer

Portrett av Abdurrehman Khan, leder av brukerutvalget

Abdurrehman Khan

Leder
Ryggforeningen i Norge og FFO
E-post: khan123nor@gmail.com​ ​

Portrett av Grethe S. Berntsen, medlem av Brukerutvalget

Grethe S. Berntsen

Medlem
Norsk Revmatikerforbund og FFO
E-post: gsberntsen@gmail.com

Portrett av Tone Ringstad, medlem av brukerutvalget

Tone Ringstad

Medlem
Norsk Revmatikerforbund og FFO​
E-post: ad.tone.ringstad@gmail.com
Anette Slåtta.jpg

Anette Slåtta
Medlem
FFO

Oppgaver

Brukerutvalget skal gi råd til ledelsen og styret i saker som er relatert til pasienttilbudet. Brukerutvalget har observatørstatus med møte- og talerett i styremøter.

Utvalget skal delta i plan- og budsjettprosesser og selv ta initiativ til å fremme saker som har betydning for pasienter og pårørende. De skal ikke fremme eller behandle saker som gjelder enkeltpersoner.

Brukerutvalget skal bidra med brukermedvirkning i prosjekter, råd og utvalg.


Veiledere, retningslinjer og prinsipper

Veiledere, retningslinjer og prinsipper for brukermedvirkning i Helse Sør-Øst (HSØ) ligger tilgjengelig på ​HSØ sin hjemmeside. 

Veiledere, retningslinjer og prinsipper (helse-sorost.no​)​Kurs for brukerrepresentanter

Det er utarbeidet et nettkurs etter initiativ fra landets regionale helseforetak i samarbeid med Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO), Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO) og Kreftforeningen.

Nettkurset er i samsvar med «Retningslinjer for brukermedvirkning på systemnivå i helseforetak», som ble vedtatt av alle landets regionale helseforetak i 2017.​​

Ta kurset


Fant du det du lette etter?