HELSENORGE

Utdanningsplan revmatologi

Denne utdanningsplanen redegjør nærmere for utdanning av leger i spesialisering innen spesialiteten revmatologi ved Martina Hansens Hospital.

Hensikt og målsetting​​

Planen skal informere om hvordan utdanningsvirksomheten er organisert, organisering og gjennomføring av utdanningsløpet, tilrettelegging for læringsaktiviteter og supervisjon faglig forsvarlige rammer og kvalitet, akademisk kompetanse og forskningsaktivitet og internundervisning.

Planen suppleres av en utdanningsplan i Kompetanseportalen, som tildeles LIS ved tilsettelse. I Kompetanseportalen er de forskriftsfestede læringsmål detaljert beskrevet med læringsaktiviteter kandidaten forventes å gjennomføre.

Planen skal ligge til grunn for virksomhetens internkontroll og oppfølging fra Helsedirektoratet og Legeforeningens spesialitetskomiteer. Planen skal være et offentlig dokument tilgjengelig for den enkelte lege i spesialisering, også i forbindelse med søknad om ansettelse.Om utdann​​ingsvirksomheten

Martina Hansens Hospital er et av landets ledende spesialsykehus innen ortopedi, revmatologi og revmakirurgi. Hospitalet er en ideell virksomhet som er eid av en privat stiftelse. Hospitalet har driftsavtale med Helse Sør-Øst og inngår i den offentlige spesialisttjenestens tilbud på lik linje med andre offentlige sykehus. I samsvar med fritt behandlingsvalg mottar hospitalet pasienter fra hele landet. Revmatologisk avdeling tar primært imot pasienter fra område tilsvarende tidligere Akershus.

Ved hospitalet er all klinisk virksomhet organisert i Klinisk drift og forskning. Den revmatologiske virksomheten er organisert med en revmatologisk avdeling, laboratoriet og revmatologisk poliklinikk, herunder infusjonsenheten. 


​​Om revmatologisk avdeling

Revmatologisk avdeling er den nest største i landet innen fagområdet revmatologi, og utreder og behandler alle revmatiske sykdommer. 

Revmatologisk avdeling er bemannet med 1 avdelingsoverlege (Anne Prøven – også klinikksjef) og 11 overleger. Pr. oktober 2021 har avdelingen 1 lege i spesialisering (LIS).

Den dominerende aktiviteten på avdelingen er poliklinikk, som er drevet av både leger og sykepleiere. I 2019 hadde avdelingen til sammen 13.755 konsultasjoner, hvorav 11.700 hos lege. I 2019 mottok revmatologisk avdeling 4799 henvisninger utenifra.

Avdelingens leger har tett samarbeid med sykepleiere ved poliklinikk, infusjonsenhet, laboratoriet og radiolog. Avdelingens revmatologer har tett samarbeid med radiologisk avdeling og har ukentlige morgenmøter med hospitalets radiolog. Radiologisk avdeling er spesialisert på MSK radiologi.

Avdelingen har en egen ø-hjelps poliklinikk som betjenes av vakthavende revmatolog. Revmatologisk sengepost ble nedstengt i 2018, men avdelingen har en dagenhet der mer komplekse problemstillinger utredes.

Flere av overlegene ved avdelingen har opparbeidet seg stor kunnskap og erfaring med ultralyd-diagnostikk av storkarsvaskulitt. Avdelingen er i ferd med å etablere egen «Kjempecellearteritt-klinikk» for diagnostikk og oppfølging av denne pasientgruppen.

Avdelingen har et formelt samarbeid med medisinsk avdeling ved Vestre Viken Bærum sykehus. Det er kort vei mellom sykehusene som gjør at tilsyn og vurdering lett kan gjennomføres ved behov.

Avdelingen er organisert med undersøkelsesrom i 2. etasje og kontorlokaler i 3. etasje i hovedbygget. Sykehuset er lite i fysisk omfang, det er små avstander mellom kontorer, sengepost, operasjonsstuer, poliklinikk, radiologisk avd. og laboratorium.


Utdanningsløpet og læringsarenaer

​Revmatologisk avdeling tilbyr kun LIS-utdanning i LIS 3 (del 3 av utdanningsløpet). LIS 1 må være gjennomført før ansettelse ved MHH. 

Læringsarena for LIS i revmatologi ved MHH er Revmatologisk avdeling. Avdelingen har etablert samarbeidsavtaler med eksterne læringsarenaer: OUS-RH, VV-BS og DS, for å dekke læringsmål som ikke kan gjennomføres ved MHH. Dette innebærer at LIS ved MHH også har klinisk tjeneste på disse læringsarenaene. Individuell utdanningsplan

LIS i ’ny’ ordning vil ved ansettelse tildeles en læringsmålplan i Kompetanseportalen. Denne spesifiserer:
  1. ​hvilke læringsmål LIS skal oppnå for å bli spesialist,
  2. hvilke læringsaktiviteter som må gjennomføres for å oppnå kompetansen,
  3. ved hvilken læringsarena læringsmålene kan godkjennes.
Kompetanseportalen gir LIS, veileder og nærmeste leder en oversikt over utdanningsløpet, og er også den sentrale dokumentasjonsløsningen som danner grunnlag for endelig søknad om godkjenning som spesialist. Planen vil være tilgjengelig fra PC og mobiltelefon.

Eventuelle endringer i den individuelle utdanningsplan avtales i samråd mellom LIS, veileder og avdelingens utdanningsansvarlige overlege, og tilgjengelig-gjøres i Kompetanseportalen.Introduksjon av nye LIS

Ny LIS tas imot første arbeidsdag av utdanningsansvarlig overlege (UAO) og sekretær ved revmatologisk klinikk som i forkant har ordnet de nødvendige papirer, telefon, ID-kort med data-tilganger, kontorplass m.m. slik at disse tingene er på plass ved oppstart. 

Ny LIS introduseres så for kollegiet og tildelt veileder på morgenmøtet. Ny LIS vises deretter rundt på sykehuset og blir satt i kontakt med tildelt overlege som har ansvar for å sette LIS inn i daglige arbeidsoppgaver.Supervisjon

​LIS får daglig supervisjon i det kliniske arbeid av en av avdelingens overleger. Alle overleger ved avdelingen deltar i supervisjon av LIS. LIS vil ha daglig tildelt en overlege som har ansvar for supervisjon av LIS. Det settes av tid til supervisjon i vakt/arbeidsplanen. På morgenmøter er det satt av tid til at LIS kan diskutere pasienter i plenum. 

Legene som står for supervisjon vil gi tilbakemeldinger til både aktuelle LIS og til LIS sin oppnevnte veileder. LIS sender læringsaktiviteter til supervisør for godkjenning i Kompetanseportalen. Supervisør godkjenner eller avviser læringsaktivitet med kommentar til LIS. De som står for supervisjon vil også bidra i evalueringsmøter organisert av veileder.Veiledning

I henhold til spesialistforskriftens bestemmelser får alle LIS utnevnt en individuell veileder. Leder er ansvarlig for utnevnelse av veileder og at det legges til rette for supervisjon og regelmessig veiledning. LIS får tildelt fast veileder ved ansettelse/oppstart i avdelingen. LIS eller leder på vegne av LIS registrerer veileder i Kompetanseportalen. 

Veileder skal delta på veiledningskurs i henhold til krav. Veilederen er ansvarlig for å følge, veilede og evaluere LIS’ utvikling, progresjon og egnethet. Det vil bli satt av tid i arbeidsplanen til regelmessige veiledningssamtaler om yrkesfaglige forhold og progresjon. Veiledning skjer i nært samarbeid med supervisører. Det vil hvert halvår utføres bred evaluering i såkalt evalueringskollegium. Både LIS og veileder kan ta initiativ til ekstramøter ved behov. Hoveddelen av veiledningen foregår i den daglige samtalen, som ikke er formalisert.Internundervisning og kurs

Ved avdelingen tilstreber vi å ha Internundervisning på 2-3 ganger à 45 min pr. uke. Deltakelse i internundervisning er obligatorisk. 

LIS-legene får permisjon med lønn til deltagelse i obligatoriske kurs (nasjonalt anbefalte kurs). LIS får også delta i relevante kongresser og andre kurs. Les mer under faglig fordypning og forskning. 

Avdelingen søker i størst mulig grad å tilrettelegge slik at LIS får gjennomført kurs i utdanningsplanen til ønskede tidspunkt og dermed får fullført utdannelsen sin på normert tid.Faglig fordypning og forskning

Det er avsatt 4 timer faglig fordypning per uke på arbeidsplanen. 

LIS får anledning til å delta på legers videre- og etterutdanningskurs tellende til spesialiteten i revmatologi, og så langt mulig på faglige møter og internasjonale revmatologiske kongresser.

Det er en betydelig vitenskapelig aktivitet ved avdelingen. Pr. 2020 har to av legene ved avdelingen doktorgrad, to leger er i gang med sin doktorgradsprosjekt. Avdelingen har også større og mindre prosjekter/kvalitetsstudier. Avdelingen planlegger deltagelse i flere multisenter studier. Avdelingen ønsker i størst mulig grad å bidra til de nasjonale registrene, og pr. 2020 har avdelingen registrert 2272 pasienter i Norartritt, og 57 pasienter i Norvas. Avdelingen er godt i gang med å registrere pasienter i Revnatus. LIS deltar aktivt i dette arbeidet.

Våren 2020 startet avdelingen et prosjekt for å se på om oppfølging av RA-pasienter gjennom hjemmemonitorering kan være like bra som polikliniske kontroller. Prosjektet er i samarbeid med Helse Sør-Øst og London School og Economics.

To overleger ved avdelingen har også forfattet kapittelet "Ultrasound in Large Vessel Vasculitis" i læreboken "Ultrasound in Rheumathology", som ble utgitt av Springer forlag i 2021.

Forskningsaktiviteten og fagkompetansen ved avdelingen kan være av stor verdi for LIS ved avdelingen. LIS som er interessert kan få anledning til å delta i forskningsvirksomhet ​og andre aktuelle prosjekter.Simulering og ferdighetstrening

​Leddinjeksjoner og ultralyd-undersøkelse er en viktig del av avdelingens pasientbehandling. Ferdighetstrening i ultralyd og injeksjoner gis som en del av supervisjonen i daglig klinisk arbeid samt ved strukturert internundervisning.


Vurdering og dokumentasjon av oppnådde læringsmål

Kompetanseportalen (Dossier) blir brukt som løpende elektronisk verktøy for å registrere LIS sin læring og kompetanseutvikling. Avhengig av læringsaktivitet vil dokumentasjonen variere fra egenerklæring, kursbevis eller erklæring fra ​evalueringskollegium. 

I vurderingen av oppnådde læringsmål skal leder/delegert lederansvar innhente anbefalinger fra veileder og minst en av dem som har deltatt i supervisjonen. Der det er hensiktsmessig anbefales det at en helhetlig vurdering av vurderingskollegium/evalueringskollegium inngår i vurdering av kandidatene før ​læringsmål godkjennes.

Det vil etter oppnåelse av læringsmål, eller ved arbeidsforholdets slutt, bli utstedt bekreftelse på gjennomført praktisk tjeneste. 

LIS får også fortløpende tilbakemelding om det daglige, kliniske arbeidet, som ikke er formalisert.

Utdanningsutvalg

Avdelingen har et utdanningsutvalg som består av LIS-veileder, utdanningsansvarlig overlege, undervisningsansvarlig overlege, samt en overlege til som har erfaring fra spesialitetskomiteen​. Utvalget har jevnlige møter etter behov.


Fant du det du lette etter?