Utdanningsplan revmatologi

Denne utdanningsplanen redegjør nærmere for utdanning av leger i spesialisering innen spesialiteten revmatologi ved Martina Hansens Hospital.

LIS-utdanningen ved revmatologisk avdeling hos Martina Hansens Hospital

Martina Hansens Hospital (MHH) er utdanningsinstitusjon for Leger i Spesialisering (LIS) innenfor Revmatologi. LIS i revmatologi ved MHH får en god faglig utdanning og bred erfaring innenfor hele det revmatologiske fagfeltet. Hospitalet har samarbeidsavtaler med Medisinsk avdeling ved Vestre Viken HF (VVHF) samt sentraltjeneste ved revmatologiske avdelinger ved Oslo universitetssykehus HF (OUS) og Diakonhjemmet sykehus for å sikre et gjennomgående LIS-utdanningsløp for spesialiteten revmatologi.

MHH er et av landets ledende spesialsykehus innen ortopedi, revmatologi og revmakirurgi. Hospitalet er en ideell virksomhet som er eid av en privat stiftelse. Hospitalet har driftsavtale med Helse Sør-Øst og inngår i den offentlige spesialisthelsetjenestens tilbud, på lik linje med andre offentlige sykehus. I samsvar med "rett til å velge behandlingssted" mottar hospitalet ortopediske pasienter fra hele landet.

Revmatologisk avdeling har "sørge-for-ansvar" for befolkningen i opptaksområdet Akershus fylkeskommune (med en befolkning på ca. 720.000 innbyggere) og tar primært imot pasienter fra dette området. Revmatologisk avdeling er den nest største i landet innen fagområdet revmatologi, og utreder og behandler alle revmatiske sykdommer.

Avdelingen vurderer alle diagnoser innenfor det revmatologiske fagfeltet, både artrittsykdommer, bindevevssykdommer og vaskulitter, og samarbeider tett med OUS HF Rikshospitalet vedørende de mest alvorlige og kompliserte bindevevssykdommene.

I 2023 hadde avdelingen til sammen 15 135 konsultasjoner/ behandlinger utført av lege eller sykepleier, 123 dagbehandlinger og 1206 infusjoner. Det var 42 døgnopphold med Ilomedininfusjon.

Avdelingens virksomhet består hovedsakelig av poliklinikk for voksne pasienter over 18 år og har dagenhet, infusjonsenhet og osteoporoseenhet. I tillegg disponerer avdelingen 2 senger på ortopedisk sengepost som er mest benyttet i forbindelse med intravenøs behandling over flere dager. Revmatologene samarbeider tett med avdelingens sykepleiere, som også driver egen sykepleierpoliklinikk (urinsyregikt og artritt). Avdelingen har også et tverrfaglig samarbeid med ortopeder, fysioterapeuter, ergoterapeuter og sosionom. Ergoterapeutene har egen håndartrosepoliklinikk. Avdelingen benytter seg også av MHHs laboratorie- og radiologiske tjenester (røntgen og MR) samt at avdelingen disponerer egen DEXA-maskin for bentetthetsmåling. 

Revmatologisk avdeling er bemannet med 13 overleger inkludert 1 avdelingsoverlege og 1 lege i pensjoniststilling. Av disse har 1 overlege PhD-grad, og 2 overleger er for tiden i PhD-programmet. Det er ansatt 2 LIS i faste stillinger. Legene har dagarbeid med 11-delt hjemmevakt. Både overleger og LIS er i primærsjiktet. En overlege har til enhver tid bakvakt når LIS har hjemmevakt.  Hjemmevakten er telefonvakt og besvarer telefonhenvendelser fra fastlege, legevakt og sykehusavdelinger.

Avdelingen har daglige morgenmøter mellom kl. 08.00 - 09.00 med internundervisning, røntgenmøte og avdelingsmøte. 3 dager pr. uke er morgenmøtet avsatt til internundervisning med oppsatt program iht. læringsmål. De 2 resterende dagene er det røntgenmøte og problemløsningsmøte.

Arbeidsoppgavene til revmatologene vil variere og den polikliniske driften består av utredning av nyhenviste pasienter der det er mistanke om inflammatorisk revmatisk sykdom og videre monitorering og kontroll av pågående behandling. Avdelingen har standardiserte pasientforløp for enkelte diagnoser. Revmatologisk poliklinikk har også Ø-Hjelp tilbud inkludert tilsyn av pasienter som er inneliggende på VVHF Bærum sykehus eller Akershus universitetssykehus (Ahus).

En overlege håndterer vakttelefoner, skriftlige henvisninger, og superviserer sykepleiere og LIS. En uke av gangen har alle legene ansvar for dagenheten, der mer komplekse pasienter vurderes og behandles. Dagenhetslegen superviserer også LIS. Alle overleger behersker godt ultralyd av ledd og bløtvev, og flere av overlegene har opparbeidet seg stor kunnskap og erfaring med ultralyd-diagnostikk av storkarsvaskulitt. Avdelingen praktiserer kjempecellearteritt klinikk.

Digital brukerstyrt poliklinikk er etablert for visse diagnoser.

Avdelingen bruker prioriteringsveilederen i revmatologi for å vurdere søknader. 

Utdanningsløpet for revmatologi er minimum 5 år. Tjeneste ved revmatologisk avdeling ved MHH vil være i minst 2 år. LIS vil på poliklinikken få grunnleggende opplæring i klinisk revmatologisk undersøkelse og utredning/behandling, med tett supervisjon av overlege. Arbeidsoppgavene blir tilrettelagt slik at LIS får opplæring i klinisk undersøkelsesteknikk, ultralyddiagnostikk og injeksjonsbehandlinger, kapillaroskopi og mikroskopi av leddvæske, samt igangsetting av infusjoner.

For å fullføre spesialitetsutdanningen i Revmatologi kreves 2 års indremedisinsk tjeneste med indremedisinske læringsmål. MHH har avtale med medisinsk avdeling ved VVHF Bærum sykehus der indremedisinske læringsmål gjennomføres.

De øvrige læringsmålene skal oppnås ved ett års sentraltjeneste og hospitalet har inngått avtale med revmatologisk avdeling OUS HF Rikshospitalet med 9-12 mnd. varighet, hvorav 3 mnd. er forbeholdt barnerevmatologi. 

Hospitalet har også inngått avtale med revmatologisk avdeling ved Diakonhjemmet Sykehus om minst 3 mnd. tjeneste, med særlig ønske om å gjennomføre læringsmål om rehabilitering og forskning. 

Den første arbeidsdagen får LIS blant annet tildelt veilder, informasjon og omvisning på sykehuset, arbeidsklær, IT-tilganger. LIS mottar skriftlig plan for dagen og blir tildelt  ukesplan/opplæringsplan/sjekkliste for nyansatte leger i Kompetanseportalen.

I løpet av introduksjonsuken vil LIS lære aktuelle kliniske IT-programmer (DIPS, GTI) og bli kjent med både administrative og pasientrettede rutiner på poliklinikken. LIS får god tid til pasienter i starten, med 60 minutter for nyhenviste og 45 minutter for kontroller. Avdelingen legger stor vekt på å tilpasse det kliniske arbeidet til LIS sitt individuelle læringsbehov, og arbeidsmengden og konsultasjonslengden endres i takt med LIS sin erfaring, ferdigheter og progresjon. LIS har tett samarbeid med supervisør og dagenhetslege underveis i tjenesten. Hjemmevakter starter opp når LIS har blitt kjent på sykehuset, som oftest etter 1-2 uker.

LIS får avsatt 4 timer til fordypning per uke samt avsatt fast tid til etterarbeid hver uke. Det vil være veiledning med fast veileder 1 gang i måned. Evalueringskollegium avvikles 2 ganger i året for å gjennomgå utdanningsløpet med krav til ferdigheter, kunnskap og holdninger.

Ved ansettelse tildeles LIS læringsmålplaner (REV/FKM) i Kompetanseportalen. Planene spesifiserer hvilke læringsmål LIS skal oppnå for å bli spesialist, hvilke læringsaktiviteter som må gjennomføres for å oppnå læringsmålene og ved hvilke læringsarenaer læringsmålene kan godkjennes.

Kompetanseportalen gir en oversikt over utdanningsløpet til LIS, veileder og nærmeste leder, og er dokumentasjonsverktøyet som danner grunnlaget når LIS skal sende søknad om godkjenning som spesialist.

LIS skal sammen med veileder/avdelingsoverlege utarbeide en individuell gjennomføringsplan. Leder vil sammen med LIS planlegge når LIS skal gjennomføre sin tjeneste i indremedisin ved VVHF, og når LIS skal til OUS/Diakonhjemmet sykehus for å oppnå siste del av læringsmålene.

Læringsmålplanene i Kompetanseportalen og gjennomføringsplanen utgjør tilsammen "individuell utdanningsplan".

Se mal for Individuell utdanningsplan revmatologi

FKM skal oppnås i alle spesialiteter og er identisk for alle fagområder. FKM-planen inneholder 24 læringsmål fordelt på områdene etikk, forebygging, forskningsforståelse, kommunikasjon, kunnskapshåndtering, kvalitet og pasientsikkerhet, lovverk, pasient- og brukermedvirkning, pasient- og pårørendeopplæring, samhandling, systemforståelse, organisasjonsutvikling og ledelse.

LIS oppnår læringsmålene underveis i det daglige arbeidet ved avdelingen, i tillegg til deltagelse på tverrfaglige møter, internundervisning og møtevirksomhet knyttet til kvalitet og pasientsikkerhet. Internundervisningen gjennom året inneholder temaer innen felles kompetansemål.

MHH samarbeider med VVHF om FKM-kurs, blant annet i veiledning og supervisjon, forskningsforståelse, forbedringskunnskap.

Gruppeveiledning kan gjennomføres ved sentraltjeneste på OUS HF og indremedisinsk tjeneste ved VVHF. MHH kan tilby gruppeundervisning/seminar for FKM tilpasset den enkelte LIS.

I løpet av utdanningsløpet skal LIS utarbeide et forbedringsprosjekt.

LIS får daglig supervisjon av overleger i det kliniske arbeidet. Det er avsatt tid for en overlege hver dag som har ansvar for supervisjon av LIS på poliklinikk. Dagenhetslegen kan også bistå i supervisjon.

Avdelingsoverlege oppnevner en fast individuell veileder for avdelingens LIS. Veiledere får ved behov tilbud om veilederkurs.

Veileder skal ha månedlige veiledningsmøter med LIS og har et særlig ansvar for å følge opp LIS sin faglige progresjon, men også yrkesfaglig refleksjon som basis for kvalifisert praksis. Dette skjer i nært samarbeid med supervisører og Utdanningsutvalget. Tid til veiledning er lagt inn i arbeidsplanen til LIS. 

Det er avsatt 4 timer fordypning for LIS per uke. I fordypningstiden inngår opplæring i revmatologifaget, forberedelse til internundervisning, opplæring i prosedyrer, hospitering og lignende. LIS har god tilgang til faglitteratur.

 

Kompetanseportalen brukes for å registrere og godkjenne LIS sin læring og kompetanseutvikling. Avhengig av læringsaktivitet vil dokumentasjonen variere fra egenerklæring, kursbevis eller erklæring fra evalueringskollegium. Endelig vurdering av oppnådde læringsmål utføres av avdelingsoverlege, i samarbeid med veileder og evalueringskollegium.

Faglig progresjon og oppnådde læringsmål vil bli evaluert i evalueringskollegiets møter, som holdes hver 6 måned. Veileder har ansvar for å videreformidle tilbakemeldinger til LIS med forslag til hvordan LIS videre skal styrke sin kompetanse. LIS får også fortløpende tilbakemelding om det daglige kliniske arbeidet på poliklinikken av supervisør og øvrige kolleger.

Avdelingen har et strukturert undervisningsprogram. Utdanningsutvalget utarbeider hvert halvår en undervisningsplan for internundervisningen. Undervisningsplanen dekker over en 2-årsperiode overordnede temaer, hovedsakelig knyttet til emner som artrittsykdom, inflammatorisk ryggsykdom, bindevevssykdommer og vaskulitter. Emnene velges ut ut for å dekke aktuelle læringsmål.

Undervisningsprogrammet består av 2 dager med tema, og 1 dag med artikkelgjennomgang. I tillegg har LIS teoretisk og praktisk opplæring i prosedyrer, for eksempel ultralyd og kapillaroskopi. Undervisningsprogrammet deles med alle legene. LIS sin deltagelse på internundervisningen er obligatorisk og undervisningen er rettet mot LIS. Deltagelsen sikres ved at undervisningen legges til morgenen, slik at alle som er på jobb til enhver tid deltar. 

LIS får innvilget permisjon til å delta på obligatoriske kurs i utdanningen og eventuelle andre kurs/konferanser etc. som er relevant. LIS har i utgangspunktet rett på permisjon i 10 dager per år til kursaktivitet.

Utdanningsutvalget har ansvaret for avdelingens utdanningsaktiviteter og består av avdelingsoverlege, utdanningsansvarlige overlege, LIS-veileder(e) og representant for LIS. LIS-representant er involvert i planlegging av internundervisning. 

Utdanningsutvalget har møter minst 2 ganger per år.

Oppgaver for utdanningsansvarlig overlege:

  • Rådgir i utdanningsmessige spørsmål og deltar i sykehusets utdanningsutvalg.
  • Sørger for den teoretiske undervisningen ved avdelingen gjennomføres og at innhold knyttes opp mot læringsmålene til LIS.
  • Bidrar, sammen med avdelingsoverlege, til å etterleve at utdanningsplanen følges, identifisere behov for endring og bidra til kvalitetsforbedring
  • Innkaller til evalueringskollegium 2 ganger i året.

 

MHH er med i store nasjonale multisenterstudier i revmatologi og deltar i nasjonale kvalitetsregistre. Avdelingen benytter daglig programmet Go Treat It (GTI), som inkluderer data til nasjonale kvalitetsregistre (NorArtritt, NorVAS og Revnatus).

Forskning er integrert i avdelingens virksomhet med kontinuerlig pågående forskningsprosjekter. Alle leger i avdelingen er aktive i inklusjon av pasienter og datainnsamling. LIS har gode muligheter til å delta i forskningsprosjekter under utdanningsperioden og oppmuntres til deltagelse.

MHH har et eget forskningsutvalg som jobber for å videreutvikle forskningsarbeidet og alle ansatte kan diskutere ideer til forskningsprosjekter og forskningsutdanning med forskningsutvalget.​

Leddinjeksjoner og ultralydundersøkelse er en viktig del av avdelingens pasientbehandling. Ferdighetstrening i ultralyd (vaskulær og MSK), injeksjoner og kapillaroskopi gis som en del av supervisjonen i daglig klinisk arbeid.

Hvert år arrangerer hospitalet simuleringstrening i basal HLR for alle ansatte ved revmatologisk avdeling.

Avdelingen har tillitsvalgt lege i Overlegeforeningen. For LIS er det felles representant fra YLF for alle LIS på Martina Hansens Hospital  

Ved spørsmål om spesialistutdanningen ta kontakt med avdelingsoverlege Marte Ingeborg Sæther.

MartheIngeborg.Saether@mhh.no

Sist oppdatert 22.02.2024