Åpenhetsloven

Hospitalet skal opptre aktivt, åpent og ærlig, i tråd med prinsippene i åpenhetsloven. Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i leverandørkjeden, og sikre tilgang til informasjon.

Åpenhetsloven (lovdata.no) ​og håndtering av loven er styrebehandlet ved styret Martina Hansens Hospital AS og forankret i ledergruppen til hospitalet.​

Aktsomhetsvurderinger

Hospitalet har en plikt til å gjennomføre aktsomhetsvurderinger, jf. § 4. Ved aktsomhetsvurdering jf. § 4 skal man:
«kartlegge og vurdere faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold som virksomheten enten har forårsaket eller bidratt til, eller som er direkte knyttet til virksomhetens forretningsvirksomhet, produkter eller tjenester gjennom leverandørkjeder eller forretningspartnere».

Martina Hansens Hospital AS plikter å redegjøre for utførte aktsomhetsvurderinger på årlig basis, jf § 5.

Redegjørelse for aktsomhetsvurdering

Hospitalet er eid av en privat ideell stiftelse og inngår i regional helseplan for Helseregion Sør-Øst. Anskaffelser ved Martina Hansens Hospital AS er ikke direkte underlagt lov om offentlige anskaffelser. Hospitalet etterlever likevel de prinsipper som følger av lovverket blant annet når det gjelder vurdering av leverandører, håndtering av anbudsprosesser og kontraktsinngåelse. 

En stor andel av innkjøp ved hospitalet gjøres fra leverandører som også leverer tilsvarende varer og tjenester til helseforetakene. Sykehusinnkjøp HF har ansvaret for å gjennomføre anskaffelser på vegne av alle helseforetakene i de fire helseregionene i landet. Hospitalet har derfor valgt å være en del av samarbeidet som gjøres i regi av Helse Sør-Øst RHF på dette området, «Regionalt nettverk for åpenhetsloven». 

Hospitalet har lagt til grunn at aktsomhetsvurderinger av leverandørene som hospitalet og andre helseforetakene benytter blir ivaretatt av Sykehusinnkjøp HF. ​

Hospitalet har gjennomgått sitt leverandørregister for perioden 2021 til og med 2022, og sammenlignet med leverandørregisteret til Sykehusinnkjøp HF. Leverandørregisteret til Sykehusinnkjøp HF inneholdt ca. 2800 nasjonale- og internasjonale leverandører. Av ca. 600 leverandører i hospitalet sitt register er ca. 300 av disse også leverandører til Sykehusinnkjøp HF. 

Økonomiavdelingen har i samråd med jurist gjennomført vurderinger av de øvrige leverandører som ikke er i Sykehusinnkjøp HF sitt leverandørregister. Disse leverandørene er gjennomgått ut ifra størrelse på beløp på anskaffelsene. Hospitalet vektlagt vurderingene av de ca. 30 leverandører med samlet innkjøp på over kr. 200 000,-. Blant disse leverandørene har hospitalet ikke avdekket leveranser fra høyrisikoland eller produkter som er av kategorier hvor det er høy risiko for negativ effekt (påvirkning/skade) når det gjelder menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. 

De øvrige leverandørene med innkjøp samlet under kr. 200.000,-, er i det i hovedsak norske, lokale virksomheter som har levert mindre volum av varer og tjenester. Ved gjennomgang og vurdering av leverandørlisten er det ikke funnet leveranser fra bransjer som eksempelvis har hatt vært kjent for sosial dumping, og/eller andre bransjer hvor det er i tvil om lønns- og arbeidsvilkår er i tråd med gjeldende lov- og avtaleverk. 

Hospitalet har utarbeidet prosedyre for gjennomføring av aktsomhetsvurderinger, jf. §§ 4 og 5, og prosedyre for hvordan hospitalet skal svare ut informasjonskrav for allmennheten, jf. §§ 6 og 7. Utover dette har hosoitalet utarbeidet brevmal til utsendelse til hospitalet sine leverandører som etterspør redegjørelse for deres etterlevelse av åpenhetsloven, i hele leverandørkjeden. Dokumentene ligger tilgjengelig for ansatte i elektronisk kvalitetssystem. 

Hospitalet vil jobbe videre med temaer knyttet til åpenhetsloven som inngår i spesialisthelsetjenestens samfunnsansvar, som blant annet klima- og miljøansvar. 

Informasjonsplikt

Åpenhetsloven pålegger også hospitalet en informasjonsplikt jf. §§ 6 og 7. Plikten til å gi informasjon innebærer at Martina Hansens Hospital AS på forespørsel skal kunne oppgi blant annet hvilke tiltak som er iverksatt for å trygge tilfredsstillende arbeidsforhold hos egne ansatte, innleide og i leverandørkjeden.

Dersom du har spørsmål til hvordan hospitalet arbeider for å etterleve åpenhetsloven kan du sende forespørsel til postmottak@mhh.no​

Hospitalet vil gi informasjon og tilbakemelding innen rimelig tid, og senest innen 3 uker etter forespørselen er mottatt. ​Sist oppdatert 19.06.2023