Styret

Martina Hansens Hospital AS er eiet av Stiftelsen Martina Hansens Hospital. Hospitalstyret består av 7 representanter, hvor 4 er oppnevnt av stiftelsen og 3 er ansattes representanter.

Portrettt av Styreleder Andreas Mellbye

Styreleder Andreas Mellbye. Foto av Hans-Olav Forsang.

Styret ved Martina Hansens Hospital AS (Selskapet) er underlagt Lov om aksjeselskaper (aksjeloven). Styret skal blant annet sørge for at Selskapets virksomhet er tilfredsstillende organisert. Styret har rett til å gripe inn i de saker styret måtte finne betimelig.

Styret i Selskapet består av følgende 7 medlemmer:

 • Styreleder, valgt av Stiftelsen. Styreleder er i tillegg leder i stiftelsesstyret.
 • Tre styremedlemmer, valgt av Stiftelsen. Styreleder og styremedlemmer velges for to år av gangen, med mulighet for gjenvalg. Øvre aldersgrense 75 år.
 • Tre ansattvalgte og to vararepresentant, velges av og blant de ansatte for en periode på to år av gangen, med mulighet for gjenvalg.

I tillegg møter normalt følgende i styremøter (uten stemmerett):

 • Administrerende direktør
 • Styresekretær – oppnevnt av styret
 • Adm. direktør sin ledergruppe
 • Leder av pasientens brukerutvalg

Ved behov kan styret også innkalle andre ansatte.


Styret består av følgende medlemmer:

 • Andreas Mellbye - Styreleder
 • Marit Lund Hamkoll - Styremedlem
 • Hilde Vik Matre - Styremedlem
 • Marianne Hagen - Styremedlem
 • Jannicke Sundsby Karlengen - Ansattrepresentant
 • Lars Bjune - Ansattrepresentant
 • Iselin Andresen - Ansattrepresentant​
 • Carsten Brocker - 1. vara
 • Åse H. Flatner​ - 2. vara

.

Styret skal påse at virksomheten er forsvarlig organisert. I dette ligger blant annet fastsettelse av planer og budsjetter samt retningslinjer for virksomheten.

Styret skal holde seg orientert om Selskapets økonomiske stilling og påse at regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll.

Styret har også tilsynsansvar over daglig ledelse og selskapets virksomhet for øvrig.
Styret kan fastsette retningslinjer og instruks for den daglige ledelse.

Sist oppdatert 12.09.2023