Bilde av helsepersonell som ser inn gjennom vinduet på en operasjonsstue.

Kvalitet og pasientsikkerhet

Martina Hansens Hospital har fokus på kontinuerlig forbedring de tjenester og pasientbehandling hospitalet tilby våre pasienter.

​Kontinuerlig forbedring av tjenester

Vi følger opp nasjonale strategier og kampanjer for kvalitetsforbedring i helseforetak. Målsettingen er at vi skal skape god kvalitet gjennom system og kultur for orden i eget hus, kunnskapsbasert praksis, godt arbeidsmiljø, kunnskap om hvordan tjenesten fungerer og gjennom kontinuerlig forbedring.

Martina Hansens Hospital skal gi alle pasienter en god og trygg behandling. Pasientsikkerhet handler om at vi jobber for å verne pasienter mot unødig skade som følge av helsetjenestens ytelser, eller mangel på ytelser. Feil oppstår, enten de skyldes menneskelige feilvurderinger, rutinesvikt eller har tekniske årsaker. Vi arbeider derfor aktivt med å forebygge og hindre at uønskede hendelser og feil oppstår.

Tiltak og kampanjer
Martina Hansens Hospital deltar i nasjonale sikkerhetskampanjer og iverksetter egne tiltak, prosjekter og forskning som bidrar til å styrke pasientsikkerheten. Målet er å redusere ventetidene, øke pasientsikkerheten, bedre tilgjengeligheten og øke kvaliteten i pasientbehandlingen.

Pasientsikkerhetsprogrammet
Vi deltar i pasientsikkerhetsprogrammet "I trygge hender 24/7".  Programmet skal bidra til å redusere pasientskader ved hjelp av målrettede tiltak i hele helsetjenesten.

Mer om p​asientsikkerhetsprogrammet (itryggehender24-7.no)​

Uønskede hendelser
Martina Hansens Hospital ønsker å ha en åpenhet knyttet til uønskede hendelser. Ansatte oppfordres til å registrere hendelser og nestenuhell, slik at vi kan lære av dem og iverksette forbedringstiltak.

Mer om uønskede hendelser

Du som pasient eller pårørende skal få god kunnskap om kvaliteten på behandlingen vi tilbyr. Alle sykehusene i landet blir målt på en rekke kvalitetsindikatorer. Kvalitetsindikatorene er et viktig redskap i vårt forbedringsarbeid. Indikatorer benyttes siden kvalitet i helsetjenesten ofte er vanskelig å måle direkte. En kvalitetsindikator er et indirekte mål, en pekepinn, som sier noe om kvaliteten på det området som måles. Du kan lese mer om kvalitet og kvalitetsindikatorer på Helsenorge.no

Helsemyndighetene gjennomfører hver tredje måned en kvalitetssjekk av alle sykehusene i landet med utgangspunkt i nasjonale kvalitetsindikatorer. Hensikten er å synliggjøre kvaliteten overfor pasienter og pårørende. Samtidig er dette et viktig redskap i vårt forbedringsarbeid. Indikatorer kan sjelden stå alene, men kan brukes som ledd i en samlet vurdering.

Mer om kvalitetsindikatorene som måles ved hospitalet (helsedirektoratet.no)

Folkehelseinstituttet gjennomfører årlig nasjonale spørreundersøkelser som måler pasienters erfaringer med norske sykehus. PasientOpplevelser (PasOpp) er rapporter som viser resultatene fra spørreundersøkelsene.

Mer om resultater fra PasOpp-undersøk​​elsene​​

Ventetid er tiden det tar fra behandlingsstedet mottar henvisningen din til du kan komme til utredning eller behandling. Forventet ventetid vil si det maksimale antall uker et behandlingssted skjønnsmessig anslår at en pasient må vente på en undersøkelse, behandling eller innleggelse. 

Ventetid er individuelt
Ventetidene for den enkelte pasient blir fastsatt individuelt. Pasienter med samme diagnose kan få ulike ventetider, avhengig av sykdommens alvorlighetsgrad og andre faktorer. Hospitalet vurderer hvor raskt pasienten trenger undersøkelse eller behandling. Pasientene som har størst behov for hjelp kommer først i køen.

Oversikt over ventetider

Forventede ventetider (helsenorge.no)

Ventetidene for behandlinger ved Martina Hansens Hospital finner du ved å søke på "Martina" eller søke etter ønsket behandling.​

Sist oppdatert 06.03.2023