Utdanning og kompetanse

Hospitalet er en godkjent utdanningsinstitusjon innen våre fagområder. Et av ansvarsområdene til spesialisthelsetjenesten er å utdanne helsepersonell. Utdanning av helsepersonell er også viktig for hospitalet for å kunne levere tjenester av høyeste kvalitet.

​Vi tilbyr

  • Praksisplasser til studenter fra høgskole og universitet. Undervisning og praktisk opplæring av studenter innen sykepleie, fysioterapi, radiograf-, og bioingeniørutdanning og flere andre helsefag

  • Undervisning av spesialstudenter innen operasjon og anestesi fra VID vitenskaplige høgskole og Lovisenberg Diakonale Høgskole 

  • Gruppe-I sykehus for utdannelse i ortopedisk kirurgi og gruppe-II sykehus for utdannelse i revmatologi
  • Veiledning og opplæring til helsepersonell som tar etter- og videreutdanning og utdanning på mastergrads- og doktorgradsnivå

  • Læreplasser til lærlinger innen helsefag og andre relevante fagområder

Videreutdanning sykepleie

Sykehuset har et stort behov for spesialsykepleiere. Vi vurderer løpende om vi skal tilby lønnede utdanningsstillinger innen videreutdanning i operasjons-, intensiv- og anestesisykepleie. Egne ansatte prioriteres til utdanningsstillinger.

Ved ledig utdanningsstilling publiseres annonsen på siden ledige stillinger. Vi tar ikke i mot åpne søknader til utdanningsstilling. En forutsetning for å få tildelt utdanningsstilling er å søknad og godkjent opptak til studieplass.

Doktorgradsstudenter (PhD)

Vi har som mål å drive forskning på høyt nivå. For å nå dette målet må vi jobbe for å både bevare og utvikle forskningskompetansen ved hospitalet.

Hospitalet har årlig ansatte som fullfører doktorgradsarbeider i ortopedi og revmatologi. Vi ønsker også at våre ansatte tar doktorgrader innen sykepleie og andre fagområder.

Klinikksjefene ved ortopedisk og revmatologisk klinikk har ansvar for forskningen innenfor deres klinikk. Hospitalet har et eget forskningsutvalg som jobber for å videreutvikle forskningsarbeidet ved hospitalet. Ansatte ved MHH kan diskutere ideer til forskningsprosjekter og forskningsutdanning med forskningsutvalget.

For spørsmål vedrørende forskningsutdanning kan ansatte ta kontakt med klinikksjef i ortopedi eller klinikksjef i revmatologi.

Leger i spesialisering (LIS)

Vi utdanner leger i to spesialiteter: ortopedi og revmatologi. Vi utdanner ikke anestesileger.

Spesialutdanningen til leger i spesialisering er inndelt i 3 deler:

  • Del 1 av spesialistutdanningen er felles for alle leger i spesialisering, og består av 12 måneder i et sykehus og 6 måneder i kommunal helse- og omsorgstjenesten (fastlegekontor og legevakt etc.).
  • Del 2 av spesialistutdanningen er felles kompetanseplattformer for grupper av fag, det vil si kirurgiske og indremedisinske fag.   
  • Del 3 av spesialistutdanningen er unik for hver spesialitet. De spesialitetene som ikke har del 2 går direkte fra del 1 til del 3.

Vi tar kun i mot leger i spesialisering Del 3 av spesialistutdanningen. 

Turnustjeneste

For noen yrkesgrupper er turnustjeneste et vilkår for å få autorisasjon. Vi tar i mot turnuskandidater i fysioterapi.

Praksisplass for studenter

Vi tar også i mot praksisstudenter i sykepleie, fysioterapi, ergoterapi, radiografi og sosialt arbeid. Gjennomføring av praksistilbud regulert gjennom avtaler med utdanningsinstitusjoner vi har samarbeid med.

Kontakt din utdanningsinstitusjon ved spørsmål om praksisstudier og tilbud om praksisplass hos oss.

For studenter i andre fag (administrative- og tekniske fag) kan du sende oss en forespørsel på e-post til postmottak@mhh.no

Lærlinger

Vi tilbyr læreplasser i helsearbeiderfaget og andre relevante fagområder. Dersom du ønsker å være lærling hos oss kan du sende en e-post til postmottak@mhh.no.

Hospitering

Ved ledig kapasitet kan vi ta i mot personer som ønsker å hospitere ved MHH. Hospitering er et tidsavgrenset opphold i en eller flere avdelinger ved hospitalet. Oppholdet er ulønnet. 

Hospitering brukes ofte for kompetanseheving og bedre samarbeid mellom ulike enheter og nivåer i helsetjenesten.

Ønsker du å være hospitant ved Martina kan du ta sende en e-post til postmottak@mhh.no.

Samarbeid med utdanningsinstitusjoner

Vi har samarbeid med:

VID vitenskapelige høgskole Lovisenberg Diakonale HøgskoleOsloMetUniversitetet i Oslo

Læringsportalen (E-læring)

Læringsportalen er en kursportal for ansatte ved Martina Hansens Hospital.

Pålogging Læringsportalen

Logg på Læringsportalen her

Åpne e-læringskurs

Vi legger også ut elæringskurs for helsepersonell og pasienter/pårørende.

Pasientrettighetsloven Kap 4A Rollesammenblanding ansatt og pasient Basale smittevernsrutiner

Håndhygiene

Fant du det du lette etter?